MOTO
“Berkhidmat Membimbing”

VISI
Menjadi Pemangkin Bagi Mewujudkan Modal Insan Cemerlang Dalam Organisasi.

MISI
Membangunkan Potensi Diri Rakan Sekerja Melalui Program Dan Perkhidmatan Yang Terancang dan Berterusan.

OBJEKTIF
1. Menyediakan Perkhidmatan Bimbingan Bagi Membantu Rakan Sekerja Meningkatkan Potensi dan Kecemerlangan Diri.
2. Melaksanakan Program-Program Khidmat Sosial dan Kebajikan Bagi Mengeratkan Hubungan Silaturahim.
3. Meningkatkan Potensi Diri Rakan Sekerja Melalui Program Pendidikan Dan Kemahiran.
4. Meningkatkan Kompetensi Ahli AKRAB Bagi Menyediakan Perkhidmatan Terbaik Kepada Rakan Sekerja.

ETIKA

KERAHSIAAN

Ahli AKRAB mesti menyimpan semua maklumat yang berhubung proses menolong dalam segala aspek yang dibincangkan kecuali pendedahan untuk kebaikan rakan yang dibimbing dan keperluan perkhidmatan.

TERMA DAN SYARAT

Ahli AKRAB mestilah menghormati kepelbagaian individu dan tidak mendiskriminasikan rakan yang dibimbing atas sebab-sebab seperti umur, pangkat/gelaran, ketidakupayaan fizikal, budaya, agama, etnik/bangsa, jantina, status perkahwinan atau status ekonomi.

PERHUBUNGAN PROFESIONAL

Ahli AKRAB mesti berusaha untuk mengelakkan perhubungan mesra berlebihan dengan rakan yang dibimbing sehingga boleh melemahkan pertimbangan profesional dan meningkatkan risiko atau menjejaskan imej kepada rakan yang dibimbing.

 MERUJUK KEPADA PEGAWAI PSIKOLOGI

Ahli AKRAB perlu membuat rujukan kepada pihak yang lebih sesuai  terutama Pegawai Psikologi jika menyedari keupayaan dirinya untuk membantu rakannya terbatas.

 

PELAN STRATEGIK

TERAS 1: PEMANTAPAN ORGANISASI AKRAB KETENGAH

 • Mewujudkan struktur organisasi AKRAB yang mantap, sistematik dan fungsional.
 • Pengiktirafan AKRAB di peringkat KETENGAH sebagai nilai tambah dan ganjaran dalam perkhidmatan.
 • Kewujudan AKRAB yang boleh dimanfaatkan oleh semua kakitangan.

Strategi:

 • Meningkatkan kepimpinan dan kecekapan tadbir urus organisasi AKRAB KETENGAH ke arah melahirkan warga KETENGAH yang harmoni dan seronok bekerja.
 • Menyusun atur program/aktiviti tahunan AKRAB secara berkala.
 • Promosi peranan dan fungsi AKRAB.

TERAS 2: PENINGKATAN KOMPETENSI PERIBADI DAN PROFESIONAL AHLI AKRAB KETENGAH

 • Melahirkan ahli AKRAB yang kompeten dan mempunyai keyakinan diri untuk menjalankan tanggungjawab kesukarelaan AKRAB melalui program latihan yang holistik meliputi pengetahuan, kemahiran dan pengalaman secara terancang dan teratur.

Strategi:

 • Melahirkan ahli AKRAB yang berwawasan, berilmu, proaktif, berwibawa, berketrampilan, berintegriti, fungsional, mesra dan kompeten.

TERAS 3: MEMPERKASAKAN WARGA KERJA MELALUI PENGUKUHAN NILAI KERJA CEMERLANG 

 • Meningkatkan kesejahteraan warga KETENGAH melalui program
 • Berperanan sebagai medium perantaraan di antara rakan sekerja dan pihak pengurusan.
 • Memupuk budaya kerja cemerlang dan saling bantu membantu.

   Strategi:

 • Membantu rakan sekerja melalui pelaksanaan sesi bimbingan yang sempurna.
 • Pelaksanaan program-program yang menjurus ke arah budaya kerja yang sihat dan positif.
 • Mengukuhkan pengurusan dokumentasi.

 

 

 

 

 1.