Penubuhan Unit Integriti merupakan satu lagi komitmen kerajaan bagi melahirkan warga kerja yang berintegriti dan pada masa sama meningkatkan keyakinan rakyat terhadap perkhidmatan agensi-agensi awam sebagaimana Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2013: Penubuhan Unit Integriti Di semua Agensi Awam.

Unit Integriti KETENGAH telah diwujudkan secara rasmi mulai 1 Januari 2014 dan diletakkan dibawah tanggungjawab Pengurus Besar dan dikawal selia oleh Bahagian Pentadbiran dan Pengurusan Sumber Manusia.

Antara fungsi teras / utama Unit Integriti KETENGAH ialah :-

  1. Tadbir Urus – Memastikan tadbir urus yang terbaik dilaksanakan.
  2. Pengukuhan Integriti – Memastikan pembudayaan, penginstitusian dan pelaksanaan integriti dalam organisasi.
  3. Pengesanan dan Pengesahan – Mengesan dan mengesahkan aduan salah laku jenayah serta pelanggaran tata kelakuan dan etika organisasi serta memastikan tindakan susulan yang sewajarnya diambil.
  4. Pengurusan Aduan – Menerima dan mengambil tindakan ke atas semua aduan/maklumat mengenai salahlaku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi.
  5. Pematuhan – Memastikan pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berkuatkuasa.
  6. Tatatertib -Melaksanakan fungsi urus setia Lembaga Tatatertib


Menu