Tawaran Buggy Terpakai Ketengah Tahun 2020

PEMBERITAHUAN TAWARAN BUGGY TERPAKAI KETENGAH TAHUN 2020

NO SEBUTHARGA :  LKTT: KP(A) / 03 / 2020

 1. Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat / orang perseorangan yang berminat untuk MEMBELI BUGGY TERPAKAI yang telah dilupuskan di KETENGAH.
 2. Senarai buggy tersebut adalah sebagaimana lampiran yang disertakan.
 3. Buggy tersebut boleh dilihat di lokasi yang dinyatakan di atas pada 8 September 2020  jam 10.00 pagi.
 4. Tawaran hendaklah menggunakan borang tawaran yang boleh didapati di Pejabat KETENGAH, Unit Pengurusan Aset, Bahagian Kewangan dan Perakaunan, Bandar Al Muktafi Billah Shah atau di laman web Ketengah.
 5. Semua tawaran hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dan ditanda No.Sebutharga dan Perkara dan dimasukkan ke dalam peti Sebutharga di Bahagian Kewangan dan Perakaunan  atau dihantar melalui pos dialamat :-

  Pengurus Besar,
  Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah,
  Beg Berkunci No. 3,
  23409 Bandar Al Muktafi Billah Shah,
  Dungun, Terengganu.
  No Tel : 09-8231000
  (U.P :  Bahagian Kewangan dan Perakaunan)
 6. KETENGAH adalah tidak terikat menerima mana-mana sebutharga yang diterima.
 7. Syarat-syarat jualan adalah sebagaimana berikut:
  • Buggy tersebut akan dijual tertakluk kepada harga simpanan.
  • Penyebut harga dikehendaki membayar Wang Amanah (Deposit) sebanyak 5% daripada harga tawaran yang dibuat bagi sesebuah buggy.
  • Bayaran deposit hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank di atas nama Pengurus Besar KETENGAH.   
  • Tawaran tanpa/kurang deposit sebutharga tidak akan dipertimbangkan.   
  • Semua buggy adalah dijual sebagaimana keadaannya semasa dilihat (as is where is basis).     
  • Penyebut harga yang berjaya hendaklah membayar amaun penuh harga tawarannya dalam masa satu (1) minggu dari tarikh surat tawaran.
  • Jika bayaran tidak dijelaskan dalam tempoh satu (1) minggu, KETENGAH berhak membatalkan tawaran berkenaan dengan apa-apa cara. Wang Amanah  (Deposit) tidak akan dikembalikan kepada penyebut harga yang berjaya sekiranya penyebut harga tersebut tidak menjelaskan bayaran dalam tempoh yang ditetapkan.
  • Penyebut harga yang berjaya dikehendaki mengambil dan mengeluarkan buggy tersebut dalam masa satu (1) minggu selepas bayaran penuh dibuat.
  • Jika tidak, KETENGAH berhak untuk melupuskannya semula dan bayaran yang telah dibuat akan dilucuthak.  Segala bayaran hendaklah dijelaskan sepenuhnya sebelum buggy tersebut boleh dikeluarkan daripada premis KETENGAH.
  • Semua perbelanjaan bagi mengangkut dan mengeluarkan buggy adalah ditanggung oleh pembeli sendiri.
  • Bagi penyebut harga yang menyertai tawaran tetapi tidak berjaya, deposit akan dikembalikan setelah keputusan sebutharga  diperoleh dan penyebut harga yang berjaya membayar sepenuhnya harga jualan buggy tersebut.
 8. Tawaran ini ditutup pada  13 September 2020 (Ahad)  jam 12.00 tengahari.  Tawaran yang diterima lewat tidak akan dipertimbangkan.

placeholder
Pengumpulan pelbagai koleksi untuk ditempatkan di Muzium Perlombongan Bukit Besi
Program Memasak Bubur Asyura

Artikel Lain